HISTORIA PARAFII TURSKO.

   Parafia wzmiankowana jest w 1412 r. Od 1600 r., po pożarze kościoła przez okres 100 lat nie było w Tursku kapłana. Parafią zarządzali probosz­czowie z Gołuchowa. Dopiero w 1701 roku Prymas Kardynał Radziejowski przysłał ks. Wojciecha Lidnarskiego, który postawił nową drewnianą świątynię. Ta świątynia przyjęła cudownie przybyły Obraz. Po pro­boszczu Lidnarskim było jeszcze dwóch księży krótko przebywających w Tursku. Dopiero od czasów ks. Ka­zimierza Górzewicza rozpoczyna się stała obecność kapłana w tej parafii. Za czasów tegoż proboszcza do­konał się sławny cud 9.06.1764 r. To wydarzenie za­decydowało o dalszym rozwoju parafii i kultu Matki Bożej. W zbudowanym przez ks. Lidnarskiego koś­ciółku umieszczono cudownie przybyły Obraz. Do tego niewielkiego kościółka przybywały liczne rze­sze pątników, aby oddawać cześć Bogu przez Matkę Najświętszą przedstawioną na Obrazie.

miniaturka (182 kB)

   Wielki napływ pielgrzymów spowodował wybudowanie obecnej świątyni. W miejscu na którym spoczął Obraz wskaza­nym przez świadków w dwa lata po wydarzeniu tzn. w 1766 r. wystawiono cokół z figurką Matki Bożej, a następnie okolono murem. W 1777 r. rozpoczęto budowę obecnego kościoła i do niego 28 września 1786 r. uroczyście przeniesiono Obraz. Na tę uro­czystość zgromadziło się ok. 30 tysięcy wiernych i 326 duchownych, jak podaje kronikarz i budowniczy kościoła ks. Jan Nep. Karpieński. Był to czas trudny,schyłek Rzeczpospolitej Królewskiej. W wyniku roz­biorów Tursko znalazło się pod zaborem pruskim. Obok biegła granica z zaborem rosyjskim. Mimo nieszczęsnego rozdarcia Polacy docierali z modlitwą do Matki Bożej. Tutaj szukali duchowego wsparcia w wierze i w codziennych trudach. Modląc się po polsku umacniali ducha narodowego. Maryja stała się strażniczką wiary i Polskości. Arcybiskupi Gnieź­nieńscy żywo byli zainteresowani parafią w Tursku, która stała się miejscem kultu Maryjnego. Arcbp Władysław Łubieński w cudownym wydarzeniu upatrywał odpowiedź na modlitwę swoją i ludów Rzeczypospolitej. Wtedy kiedy z jego polecenia mo­dlono się do Matki Bożej /Patronki Polaków i Litwi­nów/ i św. Michała /Patrona Rusinów/ o szczęśliwy wybór króla wówczas cudownie przybył Obraz z Lenartowic do Turska, który zawiera wyobrażenia Matki Bożej, św. Michała oraz św. Barbary i św. Katarzyny. Pod wizerunkiem w języku niemieckim, pismem gotyc­kim widnieje tekst: „Starodawny łaskami słynący obraz Matki Bożej z Mariazell". W niecały rok po cu­downym wydarzeniu, bo 24 maja 1765 r. Konsystorz Łowicki wydał dekret stwierdzający, ze zjawisko jest zadziwiające /stupendum prodigium/, a cały obraz za łaskami słynący /imago gratiosa/. Prymas Łubieński Tursko nazwał miejscem świętym, w liście do kaszte­lanowej Anny Chlebowskiej. Arcbp Leon Przyłuski osobiście mógł przybyć dnia 24.09.1851 r. i modlić się przed Matką Boską Turska. W sierpniu 1867 r. podczas misji przebywał przez 6 dni sufragan bp Stefanowicz i wybierzmował ok. 3.000 wiernych. W dniach 26 - 28 maja 1868 r. i po­nownie 23 - 25 kwietnia 1871 r. przebywał w Tursku arcbp Mieczysław Halka Ledóchowski. Dnia 6 wrze­śnia 1921 r. uroczyście przyjmowany był Kard. Ed­mund Dalbor Prymas Polski. Prymas Tysiąclecia Kar­dynał Stefan Wyszyński w asyście 16 biskupów doko­nał koronacji Cudownego Obrazu w dniu ł września 1968 r. W 20 rocznicę ufundowano pamiątkową ta­blicę marmurową. Koronacja Obrazu umocniła kult Maryjny. Doroczny Odpust Maryjny przypadający na Zielone Świątki gro­madzi wiernych z okolicznych parafii. W niedziele Ze­słania Ducha św. w sumie odpustowej odprawianej przez Księdza Biskupa bierze udział ok. 5.000 piel­grzymów. Uczestnicy uroczystości przybywają indywidualnie. Tylko Parafia św. Jana w Pleszewie orga­nizuje pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej w Tursku. W służbie Bożej pomagają kapłani z sąsiednich para­fii. Uroczystości odpustu Maryjnego trwają od soboty /wigilii Zesłania Ducha św./ do wtorku. W 200 rocznicę intronizacji Obrazu w obecnym ko­ściele na jubileuszowe modlitwy przybył J. Em. ks. Kardynał Józef Glemp Metropolita Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski. To historyczne wspomnie­nie utrwalono na spiżowej tablicy wmurowanej na co­kole w Ogrójcu. W listopadzie 1988 r. do Turska piel­grzymował Superior O. Weremund Chohreiter z Ma­riazell, aby bliżej zapoznać się z kultem Matki Bożej w Tursku i związkiem Obrazu Turskiego z Sanktua­rium w Mariazell. Na Jego zaproszenie z pielgrzymką do Mariazell w czerwcu 1989 r. udał się ks. Proboszcz, skąd przywiózł dar - kopię Figurki Matki Bożej tam czczonej.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.